การเตรียมตัว ไปศึกษาต่อโรงเรียนต่างประเทศ

ทุกวันนี้ ความนิยมในการไปศึกษาต่อโรงเรียนต่างประเทศยังคงมีอยู่ และยังเป็นเป้าหมายสำคัญในการศึกษาเพื่อนำความรู้มาประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี รวมทั้งตลาดงานในประเทศไทยยังต้องการผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ดี แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อโรงเรียนต่างประเทศสูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้นก่อนตัดสินใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทใด ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มีผลต่อชีวิตการงานในอนาคตเป็นอย่างยิ่งนั้น ควรได้พิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างระเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนเสียก่อน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ความพร้อมด้านการศึกษา
การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนต่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติควรมีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง หรือปานกลาง สถาบันการศึกษาทุกระดับยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น จะพิจารณารับนักศึกษา โดยดูจากผลการเรียนที่ผ่านมาของนักศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาควรมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00 และสำหรับระดับปริญญาโท นักศึกษาควรมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยประมาณ 2.50 – 3.00

ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เนื่องจากภาษาที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของในต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษ การที่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น สถาบันการศึกษาทุกระดับ จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากผล TOFEL หรือ IELTS นักศึกษาที่ตั้งใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของภาษา แนวความคิดที่ว่าอยู่ ๆ ไปก็จะใช้ได้เองนั้น คงจะไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่าภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนั้น จะมีความแตกต่างจากรูปแบบของภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนทางเลือกในการเตรียมตัว ด้านภาษานั้น ก็คงมีเพียงแค่ 2 ทางคือ การเรียนเพิ่มเติมในประเทศไทย หรือการไปเรียนในหลักสูตรภาษาของสถาบันสอนภาษาในต่างประเทศ การเรียนเพิ่มเติมในประเทศไทย มีข้อดี คือ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากอัตราค่าเล่าเรียนของบ้านเราจะไม่แพงมากนัก นอกจากนี้ ถ้านักศึกษาทำงานอยู่ด้วยกันแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในประเทศไทย จะไม่ทำให้เราเสียเวลาในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงาน อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าพัฒนาการด้านภาษาจะช้ากว่าการไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ได้บีบบังคับให้เราต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ดังนั้นสำหรับ ผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา อาจพิจารณาว่าการไปเรียนโรงเรียนต่างประเทศนั้นเหมาะสมกว่า การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศมีข้อดี คือ โดยทั่วไปพัฒนาการทางด้านภาษาจะรวดเร็วกว่า เนื่องจากนักศึกษาต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมทั้งเอกสาร การเรียนและวิธีการเรียนการสอนในต่างประเทศย่อมมีความหลากหลายมากกว่า อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรด้านภาษาในต่างประเทศจะค่อนข้างสูง

ความพร้อมด้านทุนทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อโรงเรียนต่างประเทศจะค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในประเทศไทย การพิจารณาว่าจะไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่างประเทศหรือไม่นั้น ควรพิจารณาให้รอบคอบและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องใช้ตลอดช่วงการศึกษา ไม่ใช่เพียงแค่ช่วงปีแรก นอกจากนั้นแนวคิดที่จะ “ไปตายเอาดาบหน้า” ก็คงจะไม่เหมาะสมนัก เพราะบางประเทศอาจจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำงานได้ หรือบางประเทศอาจอนุญาตให้นักศึกษาทำงานได้เฉพาะงานภายในมหาวิทยาลัย แต่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มากมาย รวมถึงการขออนุญาตกองตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะอนุญาตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้นก่อนการตัดสินใจว่าจะไปศึกษาต่อหรือไม่นั้นควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบว่าเรามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการศึกษาหรือไม่ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเห็นคือนักศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาให้สำเร็จนานกว่าที่คาดไว้ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นรวมถึงปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ประเมินไว้ก็เป็นได้

ความพร้อมด้านสุขภาพ
การที่นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาหรือไม่นั้น ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดปัจจัยหนึ่งคือ การมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ นักศึกษาควรพิจารณาและหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในเรื่องภูมิอากาศและภูมิประเทศ ซึ่งจะแตกต่างไปจากสภาพของประเทศไทย สำหรับนักศึกษาที่มีโรคประจำตัวหรือจำเป็นต้องอยู่ใกล้หมอประจำตัว ควรพิจารณาให้รอบคอบว่าเราพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตในประเทศอื่นหรือยัง นอกจากนี้การไปพักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม ทั้งวัฒนธรรม ภาษา อาหาร และการใช้ชีวิตที่ต้องห่างจากครอบครัว อาจทำให้เกิดความเหงา เบื่อหน่าย ท้อแท้ อันจะนำไปสู่ความเครียด ซึ่งอาจทำให้เป็นผลเสียต่อการศึกษาได้

ความพร้อมด้านจิตใจ
เราเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่า เราพร้อมที่จะไปศึกษาต่อหรือยัง เหตุผลที่ไปศึกษาต่อครั้งนี้คืออะไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทยจำนวนมากที่ไปศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โดยที่ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าตนเองพร้อมแล้ว มีนักศึกษาจำนวนมากที่ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่าคนรอบข้างต้องการให้ไปหรือต้องการตามเพื่อนไปเท่านั้น จากความจริงที่เรามักมีความยินดีที่จะทำในสิ่งต่างๆ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเราเองมากกว่าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นเป็นคนตัดสินใจให้ ถึงแม้ว่าจะประสบกับปัญหาใดๆ ก็ตาม เราก็จะมีความอดทนและเพียร พยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จากสิ่งที่เราเป็นคนตัดสินใจทำเองมากกว่า ดังนั้นเราต้องถามตัวเองด้วยว่าเราพร้อมที่จะไปศึกษาต่อหรือยังและพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังมากน้อยแค่ไหน

รับสร้างบ้าน ด้วยแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

รับสร้างบ้านช่วยออกแบบบ้านและบริหารงานก่อสร้างบ้านแทนท่าน ด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านมายาวนาน บริษัทรับสร้างบ้าน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ้าน ฟรี สำหรับผู้ที่อยากสร้างบ้าน และรับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ในสไตล์ที่ท่านชื่นชอบ ด้วยแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับบ้านของท่าน อีกทั้งมีแบบบ้านสวย เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกครอบครัวทุกท่าน โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้านได้ทั้งแบบบ้านสองชั้น และแบบบ้านสามชั้น ซึ่งบริษัทรับสร้างบ้านจะให้คำปรึกษาและความเห็นแก่ท่านในทุกขั้นตอนก่อสร้างบ้าน ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน กระทั่งสร้างบ้านแล้วเสร็จ

รับสร้างบ้านยึดความสุขและความอบอุ่นให้แก่ทุกครอบครัว

บริษัทรับสร้างบ้าน ยังมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงาน โดยใช้วัสดุทดแทนและใช้วัสดุที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน โดยแบบบ้านสองชั้น และแบบบ้านสามชั้น ตามตัวอย่างแบบบ้านของบริษัทรับสร้างบ้าน สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็น บ้านอนุรักษ์พลังงานได้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับท่านที่สนใจจะปลูกบ้านใหม่ ต้องการให้บ้านหลังใหม่ที่จะอาศัยนั้น ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลงได้ เพราะว่าเราไม่ได้มองบ้านเป็นเพียงอาคารที่พอเข้าอาศัยหลบแดดฝนได้ แต่เรามองบ้านเป็นชีวิต เป็นความสุขและความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว เป็นที่ๆ เริ่มต้นและลงท้ายของสิ่งดีๆ ทั้งหมด ซึ่งการออกแบบ การเลือกวัสดุสามารถช่วยให้สิ่งดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้ และเราก็พร้อมรับสร้างบ้านให้คุณอย่างสุดกำลังของเราเช่นกัน เรามองว่าการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการใช้เงินครั้งใหญ่ของชีวิต เราจึงตั้งใจรับสร้างบ้านทุกหลังเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง ของญาติ ของเพื่อนสนิท ที่ต้องจริงจังและพิถีพิถันกับบ้านหลังนั้น

การซักเสื้อผ้าเด็กด้วยเครื่องซักผ้า

การซักเสื้อผ้าเด็กด้วยเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์การซักผ้าว่าเหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องซักผ้าได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเสียหาย เปื่อยยุ่ย
เลือกหมวดในการซักผ้าแบบนุ่มนวล เพราะจะช่วยถนอมเนื้อผ้าไม่ให้ระดับการปั่นที่แรงเกินไป ทำลายคุณภาพของใยผ้า
ทำความสะอาดคราบหนักบนเสื้อผ้าเด็กก่อนนำไปซักเครื่อง เช่น คราบปัสสาวะหรืออุจจาระ เนื่องจากเครื่องซักผ้าทำงานด้วยโปรแกรมการซักแบบนุ่มนวลนั้น อาจไม่สามารถทำลายคราบสกปรกเฉพาะจุดได้
ควรตั้งอุณหภูมิการซักอยู่ที่น้ำร้อน เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคและสลายคราบต่างๆ ที่เกาะอยู่บนเนื้อผ้าให้หลุดออกง่าย เช่นเดียวกับการซักผ้าด้วยมือ
ควรใส่เสื้อผ้าของลูกน้อยลงไปในถุงซักผ้าก่อนนำไปซัก เนื่องจากแรงปั่นของเครื่องซักผ้าสามารถทำลายเนื้อผ้าได้
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็ก หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อช่วยให้เนื้อผ้ามีความอ่อนนุ่ม และมอบสัมผัสที่อ่อนโยนให้กับลูกน้อยเมื่อสวมใส่

รับซื้อบ้านไม้เก่า ทุบตึก รับรื้อ ถอน รื้อถอนอาคารโกดังโรงงาน

จะสร้างบ้านไม้จะไปเอาไม้ที่ไหนมาสร้าง ป่าไม้หมดแล้ว ผู้คนเริ่มมองไปที่ร้านรับซื้อบ้านไม้เก่า จะเอาไม้ประเภทไหนมีให้เลือกแทบจะทุกชนิดของไม้ก็ว่าได้ ธุรกิจรับซื้อไม้เก่าเริ่มจะมีคนกระโดดลงมาทำเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันเริ่มมีให้เห็น เรื่องราคา เรื่องการทำตลาดโฆษณา

บ้านไม้สามารถขายแยกกับที่ดินได้เพราะมีกลุ่มผู้รับซื้อบ้านไม้เก่าหรือมีบริษัทรับซื้อไม้เก่าเหล่านี้อยู่มากพอสมควร ราคาการรับซื้อไม้เก่านั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด รับซื้อบ้านไม้เก่าประเมินราคาการรับซื้อนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับซื้อมาตีประเมินถึงที่ก็ได้ เพราะด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการถ่ายรูปและส่งให้ผู้รับซื้อประเมินราคาไม้ให้จะสะดวกกว่าการติดต่อให้ผู้นับซื้อเข้าไปประเมินถึงบ้าน เพราะหากต้องการเปรียบเทียบราคาก็ต้องให้ผู้รับซื้อหลายเจ้าเข้ามาทำการประเมินราคาให้ อาจจะค่อนข้างทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจขาย

รับซื้อบ้านไม้เก่าอาจเป็นธุรกิจใหม่ที่หลายคนยังไม่รู้จัก แต่เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับรูปแบบบ้านที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบัน ถือเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวเจ้าของบ้านที่สร้างรายได้จากเศษไม้เก่าที่ไร้ประโยชน์แล้วและทางเจ้าของธุรกิจรับซื้อไม้

bunnywhitecollagen เคล็ดลับผิวสวย สดใส มีออร่า อย่างน่าประหลาดใจ

ขาวกว่า นุ่มกว่า เด้งกว่าปลอดภัย bunnywhitecollagen คอลลาเจนสายพันธุ์ที่ดีที่สุด และQ10 รวมทั้งอาหารผิวต่างๆ bunnywhitecollagen ช่วยฟื้นฟูปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างเร่งด่วน บำรุงผิวจากความคล้ำเสีย ด้วยสารสกัดเข้มข้นจาก bunnywhitecollagen และเปลือกสน,เมล็ดองุ่น,ทับทิม ทานแค่วันละ 1ซอง
ไม่ตกค้าง ไม่อันตราย ไม่สะสม ทานอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้ผิวสูญเสียคอลลาเจน
– ดื่มน้ำไม่เพียงพอ
– พักผ่อนน้อย
– ดื่มเหล้า สูบบุหรี่
– อยู่ในที่ๆ มีฝุ่นควันและสารพิษ เช่นควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์

– โดยทั่วไปแล้วคอลลาเจน ไม่ช่วยให้คุณขาวขึ้นโดยตรง แต่สูตรลับผิวสวยอื่นๆต่างหากที่ช่วยคุณได้ เนื่องจากคุณประโยชน์โดยตรงของคอลลาเจนคือคืนความยืดหยุ่น และเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว ดังนั้นอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาจากผู้ขายที่ว่า คอลลาเจนช่วยให้ขาวได้ใน 3 วัน 7 วัน หากอยากมีผิวขาวอมชมพู ดูมีออร่า และมีผิวเนียบนุ่มชุ่มชื้นในเวลาเดียวกัน ควรมองหา bunnywhitecollagen ที่มีส่วนผสมของสูตรลับผิวสวยที่ช่วยให้คุณขาว
– ปกติถ้าเป็นคอลลาเจนเพียวๆ กินยังไงก็ไม่ขาวค่ะเพราะคอลลาเจนอย่างเดียวไม่ได้ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นได้ แต่ bunnywhitecollagen มีส่วนผสมของ แอล-กลูต้าไธโอน , สารสกัดจากเปลือกสน , สารสกัดจากเมล็ดองุ่น , สารสกัดจากทับทิม , Co Q10 ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้น เรียกได้ว่า bunnywhitecollagen เป็นคอลลาเจนที่ทำให้ขาวได้จริงๆ และยังมีสารสกัดตัวอื่นช่วยบำรุงผิวให้สวยและเนียนอีกด้วยค่ะ

เคล็ดลับง่ายๆเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลการค้นหาลูกค้าเครือข่าย

เคล็ดลับง่ายๆเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลการค้นหาลูกค้าเครือข่าย

มีหลายวิธีที่จะเพิ่มผลการค้นหาของคุณ แต่คุณต้องยอมรับความจริงที่ว่าถ้าคุณไม่ทราบว่าปัญหาของใครสักคนแล้วคุณไม่สามารถให้พวกเขาด้วยโซลูชั่น

วิธีการกำหนดเหตุผลของบุคคลอื่น หรือทำไมฉันใช้บรรทัดนี้เป็นจำนวนมาก: “คุณเลือกตัวเลือกไว้เมื่อทำเงิน?” ตอนนี้ถ้าพวกเขาตอบโต้ในเชิงบวกครั้งที่มากที่สุดฉันจะถามพวกเขาว่าทำไม นี้ช่วยให้ฉันรู้วิธีการวางตำแหน่งโอกาสที่คุณควรเน้น “สิ่งที่อยู่ในนั้นสำหรับพวกเขา?” ทำไมต้องไม่เป็นไรคำถามนั่นคือคำถามส่วนใหญ่ของการฝึกอบรมของฉันเพื่อให้ได้ผลการค้นหาแบบ MLM ฉันขอแนะนำให้หาสาเหตุที่คนอื่นกำลังพิจารณาหรือเปิดให้ธุรกิจในบ้าน นี้จะช่วยให้คุณคีย์ไปที่ราชอาณาจักรเกี่ยวกับวิธีการรับสมัครพวกเขาในธุรกิจการตลาดเครือข่ายของคุณ แต่มีบางครั้งที่มันอาจจะมีความรู้สึกที่จะข้ามไปเชิญกับความพยายามที่จะคิดออกว่าทำไมของพวกเขา วิธีที่ดีที่สุดในการหาสาเหตุของปัญหาคือถามคำถาม ตัวอย่างเช่น: นอกจากเงินสิ่งที่คุณกำลังมองหา? (ตาย)

ตอนนี้นักการตลาดในเครือข่ายส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อหาสาเหตุที่ว่าทำไมคนอื่นจะเปิดธุรกิจในบ้านดังนั้นจึงมักจะโยนลิงก์ออกจากที่นั่นหรืออัด CD / DVD ไว้ในมือลูกค้าของตน ในกรณีส่วนใหญ่นี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่ในบางกรณีคุณต้องการที่จะได้เร็วขึ้นในการทำ MLM ของคุณการตรวจสอบ ให้ฉันให้ตัวอย่างของสถานการณ์:

Realtors โทรเย็น
ในตัวอย่างของ Realtors โทรเย็นฉันขอแนะนำให้ใช้ความเร็ว ถ้าคุณโทรหา realtor ที่คุณไม่ทราบมีโอกาสที่เมื่อพวกเขาเข้าใจว่าคุณจะไม่ได้ซื้อหรือขายบ้านพวกเขาจะไม่ต้องการใช้จ่ายตลอดทั้งวันทางโทรศัพท์กับคุณ เก็บไว้สั้น ๆ กับนายหน้าถ้าคุณเย็นเรียกพวกเขา บอกพวกเขาว่าทำไมคุณถึงโทรศัพท์ไปทันทีและไม่ถามพวกเขาเกี่ยวกับสภาพอากาศ … ลองไปดูสิ!

คนแปลกหน้าที่ออฟไลน์
คุณเจอคนที่เห็นหน้าคุณต้องการคาดหวังว่าคุณจะหาเหตุผลทำไม? ผมขอแนะนำให้คุณทำ แต่หลังจากที่คุณได้สร้างความสามัคคี

Warm Market
ฉันมักจะแนะนำให้หาเหตุผลหรือว่าทำไมสำหรับตลาดที่อบอุ่นของคุณก่อนที่คุณจะตีพวกเขาผ่านหัวกับโอกาสของคุณ นี่อาจเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้คนทำในการตรวจสอบหาข้อมูลโดยใช้ MLM ไม่ได้เป็นการได้ยินถึงความเจ็บปวดก่อนที่จะเสนอทางออกให้กับตลาดที่อบอุ่นของพวกเขา